ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
🌟 ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
📍 กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการกิจกรรมของบริษัทที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพในสายงานขององค์กรด้านธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดประสบการณ์ในสายงานให้แก่นักศึกษาในสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
 
💬 ในกิจกรรม นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง PRODUCT MANAGEMENT IN LIFE INSURANCE BUSINESS พร้อมทั้งได้มีโอกาสซักถาม-ตอบ อย่างใกล้ชิดกับทางผู้บริหาร ทีมวิทยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรุ่นพี่ ASB ที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก
 
🔎 ทีมวิทยากรประกอบด้วย
1) คุณฐชยกร มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริหารทีมงาน Product Management
2) คุณพิญชา ขำมาก ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน Product Marketing
3) คุณสาวิตรี เลิศชัย ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน Research & Analytics
 
📙 ทางสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ขอขอบพระคุณทางบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีมวิทยากร และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการนำไปใช้งานจริงในอนาคต 🙏