ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รับความรู้และหลักการที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่สายวิชาชีพ โดยให้ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้