ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Warning: Undefined variable $hero in /home/stat.sci.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/header.php on line 55
>

วัน: 19 เมษายน 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ  1. นางสาวมาริ […]