ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024)

ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024)

💖 ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024)

#แล้วพบกันในการประชุมวิชาการครั้งต่อไปนะคะ🎉

#STAT_KMUTNB#NCSDI2024#Statistics#DataScience#Insurance