ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

🌟ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ในกลุ่ม Mathematics for Finance and Industry
 
ได้แก่ นายคณุตช์ เกิดสวัสดิ์ นางสาวณัฐรุจา คำจู และนายชัชพงษ์ สติภา
 
จากโครงงานวิจัยเรื่อง
“การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการคำนวณเงินสำรองสินไหมสำหรับการประกันวินาศภัย”
มีที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
 
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567
(The 12th Undergraduate in Applied Mathematics Conference, UAMC 2024)
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม