ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 – รอบที่ 4

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 – รอบที่ 4

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 – รอบที่ 4