ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านสถิติประยุกต์ ของศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านสถิติประยุกต์  ของศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

 
ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านสถิติประยุกต์ 📊 ของศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์
ดูผลงานวิจัยทั้งหมด ของศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ จากฐานข้อมูล Scopus
 
#libkmutnb มัดรวมมาให้แล้ว กับผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงมากที่สุด 4 ลำดับแรก จากฐานข้อมูล Scopus 🔍
📍 Confidence intervals for coefficients of variation in two-parameter exponential distributions
 
📍 Measuring the dispersion of rainfall using Bayesian confidence intervals for coefficient of variation of delta-lognormal distribution: A study from Thailand
 
📍 Confidence intervals for coefficient of variation of lognormal distribution with restricted parameter space
 
📍 Confidence intervals for the ratio of coefficients of variation of the gamma distributions
 
⭐️ คู่มือการตั้งค่า Proxy
🌐 ใช้งานผ่าน OpenAthens