ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปริญญาตรี) – หลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Statistical Data Science and Analytics

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 91 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 76 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 27 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เวลาเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1

 • 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2

 • 080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

 • 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม

หมวดวิชาเฉพาะ
 • 040203203 เมทริกซ์และเวกเตอร์เบื้องต้น

 • 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 • 040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ

 • 040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร

 • 040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 • นักวิเคราะห์ข้อมูล

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

 • ผู้บริหารข้อมูล