ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565

040513103 Statistical Analysis I PDF
040513106 Theory of Statistics I PDF
040513107 Experimental Design PDF
040513110 Regression Analysis PDF
040513115 Special Project I PDF
040513204 Multivariate Analysis II PDF
040513304 Inventory Theory PDF
040513307 Graphs and Networks PDF
040513311 Statistical Quality Control PDF
040513404 Statistical Packages for Business PDF
040513501 Business Mathematics PDF
040513502 Introduction to Research Methods PDF
040533101 General Principles of Insurance PDF
040533205 Introductory Survival Models PDF
040513105 Probability Theory PDF
040513314 Inventory Management PDF
040533101 General Principles of Insurance PDF
040533106 Special Project I PDF
040533208 Demographic Analysis PDF
040533304 Corporate Finance PDF
040533305 Introduction to Econometrics PDF
040563202 Statistical Database Management and Data Warehouse PDF
040533104 Business Forecasting PDF
040563401 Special Project 1 PDF
040545109 Theory of Probability PDF
040545209 Statistical Quality Control PDF