ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Statistics for Business and Industrial Analytics

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ 13 หน่วยกิต

 • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
โครงการปกติ
 • กลุ่มวิชาแกน 63 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U)

โครงการสหกิจ
 • กลุ่มวิชาแกน 63 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 33 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เวลาเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • 040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์

 • 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม

 • 080203907 ธุรกิจกับชีวิตปะจำวัน

 • 040203103 วิทยาการข้อมูลสําหรับชีวิตประจําวัน

หมวดวิชาเฉพาะ
 • 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ

 • 040513111 เทคนิคการพยากรณ์

 • 040513407 เหมืองข้อมูล

 • 040513315 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในธุรกิจและการผลิต

 • 040513316 การจําลองและตัวแบบทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • นักวิชาการสถิติ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ