ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Statistical Data Science and Analytics

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ 1 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
โครงการปกติ
 • กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 39 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U) 240 ชั่งโมง

โครงการสหกิจ
 • กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เวลาเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ

 • 080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

 • 080203907 ธุรกิจกับชีวิตปะจำวัน

 • 080203905 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ
 • 040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร

 • 040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

 • 040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

 • 040563206 ระบบจัดการฐานข้อมูล

 • 040563207 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

 • 040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 • นักวิเคราะห์ข้อมูล

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

 • ผู้บริหารข้อมูล