ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Business Statistics and Insurance

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ 1 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
โครงการปกติ
 • กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U) 240 ชั่งโมง

โครงการสหกิจ
 • กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เวลาเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000  บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ

 • 080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

 • 080203907 ธุรกิจกับชีวิตปะจำวัน

 • 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน

หมวดวิชาเฉพาะ
 • 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย

 • 040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย

 • 040533203 สถิติประกันชีวิต

 • 040533204 สถิติประกันวินาศภัย

 • 040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 • นักวางแผนและประเมินความเสี่ยง

 • นักวิเคราะห์การตลาด

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบ

 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุน