ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (ปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Statistics and Data Analytics

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) ภาคปกติ

หลักสูตร 2 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต

 • วิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

เวลาเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข (สารนิพนธ์) ภาคพิเศษ

หลักสูตร 2 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

 • สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต

 • วิชาเลือกทั่วไป 9 หน่วยกิต

เวลาเรียน
 • ภาคค่ำ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.

 • ภาคเสาร์-อาทิตย์: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
 • 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
 • 040545108 วิธีการทางสถิติขั้นสูง

 • 040545109 ทฤษฎีความน่าจะเป็น

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
 • 040545221 การพยากรณ์เชิงสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 040545222 แผนแบบการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 040545401 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • นักสถิติ นักวิชาการสถิตินักสถิติการศึกษา

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์วางแผนวิจัยและพัฒนา

 • นักวิชาการศึกษาด้านการวางแผนตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และด้านสาธารณสุข