ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรสถิติประยุกต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics (English Program)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 48 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.2

หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 72 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2.1

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2.2

หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย
 • 25,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
 • 040577201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง

 • 040577202 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
 • 040577327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับนักสถิติ

 • 040577323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • นักสถิติ

 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน

 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านสถิติ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย