ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บุคลากร

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ Professor Yupaporn Areepong, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4911, 4915

yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Process Control, Time Series Analysis and Forecasting, Statistical Modeling

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
Assistant Professor Chanaphun Chananet, Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4914

chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Quality Control, Statistical Model

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน
Associate Professor Nuanpan Lawson, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

02 555 2000 ต่อ 4920

nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Non-response in Sample Survey, Survey Methodology

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม
Associate Professor Suvimol Phanyaem, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4916

suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Process Control, Experimental Design

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์
Assistant Professor Kanita Petcharat, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

02 555 2000 ต่อ 4913

kanita.p@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Process Control, Nonparametric

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มูรตี สมบูรณ์
Assistant Professor Murati Somboon, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสหกิจศึกษา

02 555 2000 ต่อ 4918

murati.s@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Revenue Management, Experimental Design

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิลาสินี ปีระจิตร
Assistant Professor Wilasinee Peerajit, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัสดุ

02 555 2000 ต่อ 4928

wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Process Control

ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์

ศาสตราจารย์
ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
Professor Saowanit Sukparungsee, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4927

saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Process Control, Time Series Analysis and Forecasting, Statistical Modeling

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา
Associate Professor Pianpool Kamoljitprapa, Ph.D.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

02 555 2000 ต่อ 4937

pianpool.k@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Biostatistics, Statistical Modelling, Nonparametric Regression, Mixture Models

ผลงานทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
ดร.สอาด นิวิศพงศ์
Professor Saaat Niwitpong, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4933

sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Confidence Interval, Theory of Statistics, Time Series Analysis

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ
Associate Professor Thitanont Charurotkeerati, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4925

thitanon.c@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Fuzzy, Regression Analysis

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์
Associate Professor Suparat Niwitpong, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4938

suparat.n@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Confidence Interval

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญกอง ทะกลโยธิน
Assistant Professor Boonkong Thakolyothin
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4921

boonkong.d@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Data Processing

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร
Assistant Professor Jeerapa Sappakitkamjorn, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4926

jeerapa.s@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Confidence Interval

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
Associate Professor Uraiwan Jaroengeratikun, Ph.D.
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

02 555 2000 ต่อ 4919

uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Actuarial Models, Non-life Insurance Mathematics, Bayesian Analysis

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร
Assistant Professor Noocharin Tippayawannakorn, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4934

noocharin.t@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Simulation, Statistical Data Processing

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิรประภา มโนมัธย์
Assistant Professor Siraprapa Manomat, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4922

siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Inventory Theory, Inventory Management in Supply Chains, Operations Research, Demand Planning, Business Analytics

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.อรไท พลเสน
Associate Professor Orathai Polsen, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4936

orathai.p@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Model, Nonparametric Regression, Mixture Models

ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร Sthaporn Thepsumritporn, Ph.D.
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4923

sthaporn.t@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical model, Bayesian model

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์
Assistant Professor Kobkun Raweesawat, Ph.D.
เลขานุการภาควิชาสถิติประยุกต์

02 555 2000 ต่อ 4929

kobkun.r@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Bayesian Statistics

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ Assistant Professor Piyachat Leelasilapasart, Ph.D.
ผู้ประสานงานโครงงานพิเศษและฝึกงาน

02 555 2000 ต่อ 4924

piyachat.l@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Optimal Control, Approximate Dynamic Programming, Financial Time Series

ผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ดร.วิกานดา ผาพันธ์
Associate Professor Wikanda Phaphan, Ph.D.
ผู้ประสานงานบริการวิชาการ

02 555 2000 ต่อ 4935

wikanda.p@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical distribution theory, Parametric inference, Survival analysis and censored data, R Package, and Machine Learning

ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
Assistant Professor Chonnikarn Rodmorn, Ph.D.
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

02 555 2000 ต่อ 4917

chonnikarn.r@sci.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Data Analytics, Machine Learning, Business and Information Systems, Database Programming

ผลงานทางวิชาการ

เจ้าหน้าที่

นายรัตพงษ์ อัมพวา Mr. Ruttapong Umpava
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 555 2000 ต่อ 4902

ruttapong.u@sci.kmutnb.ac.th

นางชรินธร จินดา Mrs. Charindhorn Jinda
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 555 2000 ต่อ 4901

charindhorn.b@sci.kmutnb.ac.th

นายคณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์ Mr. Kanawat Rungtaveewat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02 555 2000 ต่อ 4904

kanawat.r@sci.kmutnb.ac.th

นางสาวปัณณ์รียา ขำคง Miss Panreeya Khumkong
นักวิชาการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 4903

nutchanat.k@sci.kmutnb.ac.th