ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาสถิติประยุกต์

Department of Applied Statistics

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปรัชญา

“สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ร่วมพัฒนาวิชาการ ให้บริการเป็นกันเอง”

วิสัยทัศน์

“ภาควิชาสถิติประยุกต์เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ ให้บริการวิชาการและทำการวิจัย”

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ และมีคุณธรรม

  • ให้บริการทางด้านสถิติแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  • ทำการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์