ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

เบอร์ภายในภาควิชาสถิติประยุกต์

ห้อง ชื่อ-นามสกุล เบอร์
สำนักงานภาควิชา ชรินธร จินดา 4901
รัตพงษ์ อัพวา 4902
ปัณณ์รียา ขำคง 4903
คณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์ 4904
หัวหน้าภาควิชา ศ.ดร.ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ 4911, 4915
ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุมย่อย 4912
ผศ.ดร.คณิตา  เพ็ชรัตน์ 4913
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์  ชนาเนตร 4914
ศ.ดร.ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ 4911, 4915
รศ.ดร.สุวิมล  พันธ์แย้ม 4916
ผศ.ดร.ชนนิกานต์  รอดมรณ์ 4917
อ.ดร.มูรตี  สมบูรณ์ 4918
รศ.ดร.อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 4919
รศ.ดร.นวลพรรณ  ลอว์สัน 4920
ผศ.บุญกอง  ทะกลโยธิน 4921
ผศ.ดร.ศิรประภา  มโนมัธย์ 4922
อ.ดร.สถาพร  เทพสัมฤทธิ์พร 4923
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  ลีลาศิลปศาสน์ 4924
รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจน์กีรติ 4925
ผศ.ดร.จีรภา  สรรพกิจกำจร 4926
ศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี 4927
ผศ.ดร.วิลาสินี  ปีระจิตร 4928
ผศ.ดร.กอบกุล  รวีสวัสดิ์ 4929
ศ.ดร.สอาด  นิวิศพงศ์ 4933
ผศ.ดร.นุชรินทร์  ทิพยวรรณากร 4934
รศ.ดร.วิกานดา  ผาพันธ์ 4935
รศ.ดร.อรไท  พลเสน 4936
รศ.ดร.เพียรพูล  กมลจิตร์ประภา 4937
รศ.ดร.สุภารัตน์  นิวิศพงศ์ 4938
ห้องพักอาจารย์-1 4930
ห้องพักอาจารย์-2 4931
ห้องถ่ายเอกสาร 4932