ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดาวน์โหลดเอกสาร (บุคลากร)

คำขอมีบัตรประจำตัว-จนท.ของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ PDF
ตัวอย่างภาพถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย PDF
แบบฟอร์มปรับคุณวุฒิ PDF
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง DOCX PDF
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน DOCX PDF
แบบใบลาพักผ่อน PDF
แบบใบขอยกเลิกวันลา PDF
แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ PDF
แบบใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ PDF
บันทึกข้อความ แนบพร้อมแบบใบลากิจไปต่างประเทศ DOC
บันทึกข้อความ แนบพร้อมแบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ DOCX
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ PDF
แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ PDF
แบบใบลาติดตามคู่สมรส PDF
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร PDF
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร PDF
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย PDF
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ PDF
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน PDF
แบบใบลาอุปสมบท PDF
แบบรายงานตัวกลับหลังอุปสมบท PDF
แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) DOCX PDF
แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) DOCX PDF
แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง (คณะวิทย์ฯ) PDF
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ (คณะวิทย์ฯ) PDF
แบบฟอร์มคำขอใช้อาคารนอกเวลาราชการ (คณะวิทย์ฯ) PDF
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ DOC
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขอเปลี่ยนสถานภาพคำนำหน้าชื่อและนามสกุล DOC
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล PDF
หนังสือขอลาออกจากราชการ DOCX PDF
แบบรายงานผลปฏิบัติงานต่างประเทศ DOCX PDF
แบบฟอร์มการส่งเกรดสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลDOCXPDF
แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดDOCXPDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนน IDOCXPDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนน IpDOCXPDF
แบบบันทึกแก้ไขระบบ 3 มิติ PDF
แบบบันทึกขอดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ PDF
แบบบันทึกขอดำเนินการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ PDF
แบบใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ ใหม่ DOCX PDF
แบบรายงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ DOCX PDF
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ต่าง มิติประเทศ) ส่วน 1 DOCX PDF
(ตปท-ในประเทศ) ส่วน 2 และ ส่วน 3 XLS
ใบสำคัญรับเงิน DOCX PDF