ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้เขียน: admin stat.sci

พิธีรับทุนการศึกษาและรับรางวัลหลักสูตรวิชาชีพ ASA ของนักศึกษาสาขา ASB ที่ได้รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมในพิธีรับทุนการศึกษาและรับรางวัลหลักสูตรวิชาช […]