ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมวดหมู่: ข่าวทุน / วิจัย

พิธีรับทุนการศึกษาและรับรางวัลหลักสูตรวิชาชีพ ASA ของนักศึกษาสาขา ASB ที่ได้รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมในพิธีรับทุนการศึกษาและรับรางวัลหลักสูตรวิชาช […]