ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่น 5, 6 และ 7)

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่น 5, 6 และ 7)

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่น 5, 6 และ 7) เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท รวมจำนวน 3 ทุน ได้แก่: 

1) นางสาวอภัสนันท์ ภูมะธน รหัสนักศึกษา 6304052620255

2) นางสาวอนัญญา ชาญชาลี รหัสนักศึกษา 6404052620041

3) นางสาวปภาดา จุลโมกข์ รหัสนักศึกษา 6504052620091

ภาควิชา ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ASB ทั้ง 3 คนที่รับทุนในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทางบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพของสายวิชาชีพการประกันภัยในอนาคต โดยได้ให้การสนับสนุนมอบทุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาสาขา ASB มาตลอดทุก ๆ ปีอย่างเนื่อง

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญกอง ทะกลโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย และรองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฯ  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของภาควิชาฯ ไปเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของสาขาด้วย

#ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

#STATKMUTNB