ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ


⭐️ ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอขอบคุณ 📍คุณธนวุฒ อภินันทชาติ📍 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์​ประยุกต์​ ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ⭐️ ในนาม ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอขอบคุณในความปรารถนาดีในครั้งนี้ โดยจะนำไปใช้ตามเจตนารมณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 🙏🥰 #ภาคสถิติประยุกต์ #มจพ #พระจอมเกล้าพระนครเหนือ