Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Operation in Life Insurance Organization”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Operation in Life Insurance Organization”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Operation in Life Insurance Organization”

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Operation in Life Insurance Organization”
โดย คุณพงษ์ไพบูลย์ เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง Senior Vice President Product Management Department
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

🗓 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.
📍 ณ ห้อง 1205 ชั้น 12 อาคาร 75 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
💸 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!
🌐 ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
https://forms.gle/NjRKmHAUwZgxt7XJ8