Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

Category: Last News

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ  1. นางสาวมาริสา เจริญสุขยิ่งนาน 2. นางสาวปัณฑิตา ทองหล่อ 3. นางสาววิภาพรรณ์ จิรเดชโยธิน ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)เรื่อง ” การวิเคราะห์แนวโน้มประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Trend analysis of Non-life Insurance in Thailand) ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ#STATKMUTNB #KMUTNB #สถิติประยุกต์  

ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024)

ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024) #แล้วพบกันในการประชุมวิชาการครั้งต่อไปนะคะ #STAT_KMUTNB#NCSDI2024#Statistics#DataScience#Insurance

กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการกิจกรรมของบริษัทที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพในสายงานขององค์กรด้านธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดประสบการณ์ในสายงานให้แก่นักศึกษาในสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  ในกิจกรรม นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง PRODUCT MANAGEMENT IN LIFE INSURANCE BUSINESS พร้อมทั้งได้มีโอกาสซักถาม-ตอบ อย่างใกล้ชิดกับทางผู้บริหาร ทีมวิทยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรุ่นพี่ ASB ที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก  ทีมวิทยากรประกอบด้วย1) คุณฐชยกร มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริหารทีมงาน Product Management2) คุณพิญชา ขำมาก ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน Product Marketing3) คุณสาวิตรี เลิศชัย ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1

📣 ขอเชิญชวน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1👉 The 1st National Conference on Statistics, Data Science and Insurance (NCSDI 2024)📲 ในรูปแบบออนไลน์ แบบบรรยาย (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster presentation) 📌 จัดโดย ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ🗓 ในวันที่ 5 เมษายน 2567📩 เปิดรับบทความ 15 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายรอบสุดท้ายเป็น 10 มีนาคม 2567 📒 […]

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง”Product Management in Life Insurance Business”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“Product Management in Life Insurance Business” ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“Product Management in Life Insurance Business” ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“Product Management in Life Insurance Business” ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“Product Management in Life Insurance Business”ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 นณ ห้อง 1106 ชั้น 11 อาคาร 78คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*กิจกรรมในโครงการ “1 Day Ocean Life Talk” จากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัดสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย และนักศึกษาที่สนใจวิทยากร1) คุณฐชยกร มากสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริหารทีมงาน Product Managementศิษย์เก่าสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย รุ่น 12) คุณพิญชา ขำมากผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน […]

ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสปรับปรุงสำนักงานและห้องพักอาจารย์ใหม่ โดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1

🌟 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1 ===> Link