Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

Category: Activity

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รับความรู้และหลักการที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่สายวิชาชีพ โดยให้ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Career Canvas”โดย ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1205 ชั้น 12 อาคาร 75 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!! ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมhttps://forms.gle/NjRKmHAUwZgxt7XJ8