ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2566 วิชา 040503001 Statistics in Everyday Life

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2566 วิชา 040503001 Statistics in Everyday Life

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2566 วิชา 040503001 Statistics in Everyday Life