ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2566 วิชา 040503011 Statistics for Engineers and Scientists

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2566 วิชา 040503011 Statistics for Engineers and Scientists

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2566 วิชา 040503011 Statistics for Engineers and Scientists 

040503011 Statistics for Engineers and Scientists 1/66