ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Open House สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

Open House สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
Brochure_Open-House_We-are-Actuaries-1