ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

Associate Professor Pianpool Kamoljitprapa, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ : Biostatistics, Statistical Modelling, Nonparametric Regression, Mixture Models

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตำแหน่งบริหาร

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4937 , 4201 หรือ 4211

E-mail : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.th