ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ 
 
1. นางสาวมาริสา เจริญสุขยิ่งนาน
2. นางสาวปัณฑิตา ทองหล่อ
3. นางสาววิภาพรรณ์ จิรเดชโยธิน
 
ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
เรื่อง ” การวิเคราะห์แนวโน้มประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Trend analysis of Non-life Insurance in Thailand) ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ