ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  • ข่าวทุน / วิจัย
  • กิจกรรมภาควิชา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

30/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

30/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19/04/2024

ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024)

17/04/2024

คะแนนสอบกลางภาคเรียน 2/2566 รายวิชา 040503011 Statistics for Engineers and Scientists

01/02/2024

คะแนนสอบกลางภาคเรียน 2/2566 รายวิชา 040503001 Statistics in Everyday Life

01/02/2024

กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

19/12/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1

08/12/2023

เกี่ยวกับภาควิชา

AS KMUTNB

Play Video

หลักสูตรแนะนำ

Play Video

สาขาสถิติประยุกต์

Play Video

สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Play Video

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ