ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1

📣 ขอเชิญชวน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1👉 The 1st National Conference on Statistics, Data Science and Insurance (NCSDI 2024)
📲 ในรูปแบบออนไลน์ แบบบรรยาย (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster presentation)

📌 จัดโดย ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🗓 ในวันที่ 5 เมษายน 2567
📩 เปิดรับบทความ 15 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายรอบสุดท้ายเป็น 10 มีนาคม 2567

📒 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความ
💌 http://ncsdi2024.stat.sci.kmutnb.ac.th/

📞 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 66-2-555-2000 ต่อ 4903
📆 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.