ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกี่ยวกับภาควิชา

AS KMUTNB

Play Video

หลักสูตรแนะนำ

Play Video

สาขาสถิติประยุกต์

Play Video

สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Play Video

สาขาวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ