ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

เบอร์ภายในภาควิชาสถิติประยุกต์

ห้องชื่อ-นามสกุลเบอร์
สำนักงานภาควิชาชรินธร จินดา4901
รัตพงษ์ อัพวา4902
ปัณณ์รียา ขำคง4903
คณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์4904
หัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชา4911
ห้องพักอาจารย์ห้องประชุมย่อย 14912
ผศ.ดร.คณิตา  เพ็ชรัตน์4913
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์  ชนาเนตร4914
ศ.ดร.ยุพาภรณ์  อารีพงษ์4915
รศ.ดร.สุวิมล  พันธ์แย้ม4916
ผศ.ดร.ชนนิกานต์  รอดมรณ์4917
อ.ดร.มูรตี  สมบูรณ์4918
รศ.ดร.อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล4919
รศ.ดร.นวลพรรณ  ลอว์สัน4920
ผศ.บุญกอง  ทะกลโยธิน4921
ผศ.ดร.ศิรประภา  มโนมัธย์4922
อ.ดร.สถาพร  เทพสัมฤทธิ์พร4923
อ.ดร.ปิยะฉัตร  ลีลาศิลปศาสน์4924
รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจน์กีรติ4925
ผศ.ดร.จีรภา  สรรพกิจกำจร4926
ศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี4927
ผศ.ดร.วิลาสินี  ปีระจิตร4928
ผศ.ดร.กอบกุล  รวีสวัสดิ์4929
ศ.ดร.สอาด  นิวิศพงศ์4933
ผศ.ดร.นุชรินทร์  ทิพยวรรณากร4934
รศ.ดร.วิกานดา  ผาพันธ์4935
รศ.ดร.อรไท  พลเสน4936
รศ.ดร.เพียรพูล  กมลจิตร์ประภา4937
รศ.ดร.สุภารัตน์  นิวิศพงศ์4938
ห้องพักอาจารย์-164930
ห้องพักอาจารย์-174931
ห้องถ่ายเอกสาร4932