ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัน: 23 พฤศจิกายน 2023

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศา […]